Hoe het groeide
Onze school stelt de veiligheid van zijn kinderen als topprioriteit. Wij willen als school de verkeersontwikkeling van elke kleuter en leerling stimuleren. Daarom werken we als school mee aan de doelstellingen van 10 op 10 van de provincie Antwerpen. De lagere school heeft zich extra ingespannen om deellabel 1, 2 en 3 in de wacht te slepen. Het schoolteam van de lagere school heeft de leerlijn en de jaarplanning gefinanliseerd. De kleuterschool hoopt om dit schooljaar deellabel 2 te behalen. Ook trachten we nog steeds om onze blog en website actueel te houden en de ouders mee te laten participeren in onze verkeerswerking. Door weer allerlei actie te organiseren, hopen wij als school ouders en kinderen blijven te sensibiliseren. De organisatie van 10 op 10 van de provincie Antwerpen ondersteunt de scholen financieel zodat er extra materialen kunnen aangeschaft worden. Dankzij 10 op 10 subsidie kreeg onze school al de mogelijkheid om voor alle kinderen fluohesjes aan te schaffen , een 30-talfietshelmen , een 20-tal loopfietsen voor de kleuterschool en een verkeerskoffer voor de ganse school zodat we de verkeerseducatie verder kunnen optimaliseren. Samen met de directie, het oudercomité, het leerkrachtenteam en de 10 op 10 organisatie streven we naar een verkeersveilige schoolomgeving. Wij trachten alsook onze kinderen op te leiden zodat ze op een veilige manier kunnen anticiperen in het verkeer als voetganger, fietser of passagier. We willen ook de andere weggebruikers sensibiliseren om rondom onze school kindvriendelijk te rijden en te parkeren.

 

 

Klik hier om onze blog te bekijken.
 

Onze visie Wij investeren als school veel in veilig verkeer. Wij willen ons doelgericht en systematisch inzetten om onze kleuters en leerlingen te laten groeien tot zelfstandige weggebruikers die hun verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen in het verkeer rekeninghoudend met de verkeersregels. Wij als school hebben de taak om de kinderen op de gevaren te wijzen en hen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. Dus verkeer- en mobiliteitseducatie gaat dus verder dan alleen maar het aanleren van kennis van het verkeersreglement. Verkeersopvoeding zien wij als één van de vele taken op school. Wij stellen als doel dat iedere leerling zich veilig kan verplaatsen te voet en met de fiets op de openbare weg. We maken de kinderen vertrouwd met de verkeersregels en verkeersborden. En we maken vooral tijd voor het oefenen van stap- en fietsvaardigheden in groep en alleen in de beschermde omgeving en op straat. We streven er naar dat onze kleuters en leerlingen bij het verlaten van de school veilig en zonder begeleiding kunnen anticiperen in het verkeer als voetganger of fietser. Het leerkrachtenteam hanteert hiervoor een uitgewerkte leerlijn die gebaseerd is op het leerplan WO met een verticale en horizontale samenhang als basis voor het plannen van verkeersactiviteiten en het uitbouwen van verkeerstrainingen. Onze school wilt ook bewust inspanningen leveren om de ontwikkelingsdoelen voor de kleuters en de eindtermen voor de lagere school te behalen.
Kleuteronderwijs - ontwikkelingsdoelen

 

 • De kleuters herkennen in hun omgeving plaatsen waar ze veilig kunnen spelen en waar niet.
 • De kleuters beseffen dat het verkeer risico's inhoudt.
 • De kleuters kunnen onder begeleiding elementaire verkeersregels toepassen. (stoppen bij verkeerslichten,veilig oversteken, uitstappen aan de kant van de huizenrij, op de stoep blijven...)

Lager onderwijs- eindtermen

 • De leerlingen kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving lokaliseren en er zich verplaatsen.
 • Ze beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor voetgangers en fietsers om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.
 • Ze tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.
 • Ze kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiend autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken.
 • Ze kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het openbaar vervoer.
 • Wij willen dit realiseren via volgende doelen:
 • Nastreven van de verticale leerlijn doorheen de hele basisschool.
 • Nastreven van een veilig en aangepast gedrag in het verkeer.
 • Ervoor zorgen dat verkeers-en mobiliteitseducatie continu aanwezig is in de hele schoolwerking.


CONCREET Werkgroep verkeer Onze werkgroep verkeer bestaat uit een ouder, leerkrachten en directie. Ze vergaderen 3 à 5 keer per schooljaar en organiseren de verkeersweken en de verkeersacties. Verkeersouders Onze verkeerswerking wordt zowel in de kleuter- als lagere school meermaals ondersteunt door verkeersouders. Bij de kleuters begeleiden ze de stap- en trapoefeningen in beschermde omgeving en op de straat. In de lagere school helpen de verkeersouders bij het voetgangersexamen, het fietsexamen en de busevacuatie. Onze verkeersouders zijn dus onontbeerlijk voor een goede verkeerseducatie in onze school. Onze speelplaats Op onze speelplaats zijn enkele zebrapaden en een stap- en fietsstraatje geschilderd om te oefenen in een beschermde omgeving. Met verkeersborden en andere materialen kunnen de kinderen hun stap- en fietsvaardigheden oefenen in een veilige omgeving. Deelname aan 10 op 10 10 op 10 ondersteunt onze verkeerswerking op school. Voor al die inspanningen werd de lagere school beloond met een labels. Zo konden we in 3 fasen groeien naar een gedragen verkeer - en mobiliteitswerking in de praktijk en op langere termijn. De kleuterschool is nu op weg om deellabel 2 te behalen. Die ondersteuning gebeurt d.m.v. plaatsbezoeken door een medewerker, vormingen en subsidies.
VERKEERSACTIES OP SCHOOL Op klasniveau: Leerlijn doorheen de basisschool: Elke leerkracht moet voor zijn/haar leerjaar de doelen realiseren die opgenomen zijn in de leerlijnen. Onze kleuters en leerlingen worden goed voorbereid op hun deelname in het verkeer. Er worden regelmatig oefenmomenten voorzien voor voetgangers en fietsers zodat de leerlingen de vaardigheden beter onder de knie krijgen. Iedere trimester wordt er een verkeersdag voorzien. Er wordt dan geoefend in beschermde omgeving en op straat. Tijdens de ritten naar het zwembad wordt de busevacuatie geoefend alsook op de verkeersdagen. Als het mogelijk is om met het openbaar vervoer ter plaatse te raken, dan nemen we met onze leerlingen de trein (2de en 6de leerjaar) Voor de leerlingen van de derde graad worden lessen i.v.m. de dodehoek georganiseerd i.s.m. Colruyt. Vanaf het derde leerjaar gebeuren uitstappen met de fiets o.l.v. ouders en politie. De leerlingen van het vierde leerjaar nemen deel aan het voetgangersexamen m.b.v. de gemachtigde opzichter, verkeersouders en de politie. De leerlingen van het vijfde leerjaar nemen deel aan de grote verkeerstoets. De leerlingen van het zesde leerjaar leggen het fietsexamen af m.b.v. verkeersouders en de politie. Op schoolniveau

 • Tijdens de wintermaanden (december-februari) organiseren we zichtbaarheidacties i.s.m. verkeersouders. Er worden dan op onaangekondigde momenten flitsacties gehouden met het flitsteam(=ouders)op het dragen van fluohesjes.
 • Tijdens STRAPDAG(in de loop van september) en op de autoluwe schooldag (begin mei)stimuleren we ouders en kinderen om zich op een duurzame wijze te verplaatsen.
 • Tijdens de verkeersweek in mei spelen we met gans de school het spel "Sam de verkeersslang"

Info aan de ouders

 • Alle acties op schoolniveau worden aan de ouders meegedeeld via de maandelijkse nieuwsbrieven en de schoolwebsite.
 • Afspraken i.v.m .de veiligheid rondom onze school staat uitgelegd in het schoolreglement en op de schoolwebsite.
 • Bij het begin van het schooljaar wordt de "Actie veilig schoolbegin" van de politiezone via een brief aan de ouders meegedeeld.
 • In onze nieuwsbrief worden tips i.v.m. veilig verkeer rondom onze school opgenomen.
Klik hier om onze blog te bekijken.