Wie zetelt er in de leerlingenraad?

  • 6A: Milla, Frauke, Mats
  • 5A: Thibaut, Inne
  • 5B: Ward, Sofia
  • 4A: Janne, Fleur en Jesse

Frauke is de voorzitter Milla is de secretaris