De schoolraad is een orgaan dat van de Vlaamse overheid een aantal overleg- en adviestaken tegenover het schoolbestuur en de directie heeft gekregen. De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap (zie ‘leden’ voor de huidige samenstelling). De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een advies geven over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Aan de directie kan de schoolraad een advies geven over de algemene organisatie en werking van de school. Meer informatie kan u steeds terugvinden op de websites van het departement onderwijs:

  • in verband met de regelgeving : http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=118&fid=2
  • vragen over participatie in het onderwijs : http://www.ond.vlaanderen.be/participatie/vgv/